Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Happy Healthy Food Friends respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden
voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij
geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele
telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.happyhealthyfoodfriends.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Happy Healthy Food Friends, , gevestigd te Boekweitdreef 163, 7006 LD, KVK-nummer: 77983882.

Artikel 2 Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd
bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op
welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
− de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
− alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
− de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet
toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen
tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
− vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
− vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Happy Healthy Food Friends en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect
kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.

Artikel 7 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via team@happyhealthyfoodfriends.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact
kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze
termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: team@happyhealthyfoodfriends.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in
geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het
inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee
we informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het
gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website
op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op
deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de
behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt
of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante
advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden
afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte
advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te
stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans
persoonsgegevens verwerkt.

3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden
op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Happy Healthy Food Friends, team@happyhealthyfoodfriends.nl